Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชลบุรี
Chonburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชลบุรี

ศาลจังหวัดชลบุรี ดำเนินการฝึกซ้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุกรณีเพลิงไหม้ในบริเวณศาลจังหวัดชลบุรี ตามโครงการ “ฝึกซ้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและการควบคุมภาวะฉุกเฉินตามแผนรักษาความสงบ และรักษาความปลอดภัยในศาลจังหวัดชลบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ image

                       เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดชลบุรี ดำเนินการฝึกซ้อมปฏิบัติเผชิญเหตุกรณีเพลิงไหม้ในบริเวณศาลจังหวัดชลบุรี           ตามโครงการ “ฝึกซ้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและการควบคุมภาวะฉุกเฉินตามแผนรักษาความสงบและรักษาความปลอดภัยในศาลจังหวัดชลบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗     โดย นายเอกราช  สมัครไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ ผู้อำนวยการฯ บุคลากรศาลจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านศาลจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการนี้ ณ อาคารศาลจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ