Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชลบุรี
Chonburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชลบุรี

ศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดชลบุรีimage

                เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดชลบุรี โดย นายเอกราช  สมัครไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี           ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมรับธงตราสัญลักษณ์ฯ ในกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกใน                            พระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี เพื่อตั้งขบวนรับธงตราสัญลักษณ์ฯ และเคลื่อนขบวนสู่บริเวณพิธี ณ จุดประดิษฐานธงตราสัญลักษณ์ฯ บริเวณเวทีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ