Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชลบุรี
Chonburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชลบุรี

ศาลจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงพระผนวชครบ ๒๐๐ ปี image

                  เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดชลบุรี โดย นายเอกราช  สมัครไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางจงกล  พลอยเพชร หัวหน้างานศาลจังหวัดชลบุรี และข้าราชการศาลจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงพระผนวชครบ ๒๐๐ ปี ณ อุโบสถ            วัดเมืองใหม่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ