ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Google Meet) ศาลจังหวัดชลบุรี

ห้องที่

รหัสเข้าร่วมห้อง

(Google Meet)

หรือ คลิก URL สำหรับเข้าร่วมห้อง เบอร์่โทร
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 1 yrj-yuad-qck https://meet.google.com/yrj-yuad-qck  
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 2 cyb-eazu-qad https://meet.google.com/cyb-eazu-qad 080-0531262
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 3 tok-pkko-uyt https://meet.google.com/tok-pkko-uyt 083-9405915
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 4 nji-jarq-qai https://meet.google.com/nji-jarq-qai 095-5107313
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 5 won-vnxd-ymp https://meet.google.com/won-vnxd-ymp 083-9405965
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 6 cbu-kodj-kkq https://meet.google.com/cbu-kodj-kkq 083-9405697
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 7 iyc-rrhq-czq https://meet.google.com/iyc-rrhq-czq 082-4755159
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 8 gef-nyrr-uzr https://meet.google.com/gef-nyrr-uzr 093-9085205
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 9 zxh-swik-djb https://meet.google.com/zxh-swik-djb 083-9405942
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 10 nja-yomf-uxd https://meet.google.com/nja-yomf-uxd 093-9084870
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 11 rig-orzx-stw https://meet.google.com/rig-orzx-stw 083-9405956
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 12 sdb-cqkc-dbo https://meet.google.com/sdb-cqkc-dbo 093-9084953
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 13 pkm-yqpb-dzr https://meet.google.com/pkm-yqpb-dzr 088-2954564
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 14      
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 15 xdk-jwww-okr https://meet.google.com/xdk-jwww-okr 061-6153961
ห้องพิจารณา ไกล่เกลี่ย  fze-euzh-bkd    https://meet.google.com/fze-euzh-bkd  
ศูนย์นัดความ zfo-ntse-qzm https://meet.google.com/zfo-ntse-qzm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ใครเป็นใครในคดีอาญา ผู้เสียหายทางคดีอาญา และผู้เสียหายมีสิทธิอะไรบ้าง

      

ใครเป็นใครในคดีอาญา ผู้เสียหายทางคดีอาญา และผู้เสียหายมีสิทธิอะไรบ้าง
"ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (4) หมายถึง "บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่ง..."
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
1. มีการกระทำความผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่งขึ้น
2. เป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดนั้น
3. ไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด

ผู้เสียหายมีสิทธิอะไรบ้าง

> > > คู่มือกระบวนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา < < <

 

 

 

 

 

 

    


 

>>เข้าสู่เว็บไซต์<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ

ศาลจังหวัดชลบุรี

เรื่อง การกำหนดอัตราค่าพาหนะ  ค่าป่วยการในการส่ง

คำคู่ความและเอกสารทางคดี  *คลิก*         (เริ่ม 1 เมษายน 2565)

 

 

 

>>เข้าสู่เว็บไซต์<<

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

>>เข้าสู่เว็บไซต์<<