Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชลบุรี
Chonburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชลบุรี

ศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดชลบุรีimage

        เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดชลบุรี โดย นายเอกราช  สมัครไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายปกป้อง  วงษ์สรรพ์ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ในกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ