Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชลบุรี
Chonburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชลบุรี

ศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมส่งธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดชลบุรีimage

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดชลบุรี โดย นายเอกราช  สมัครไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี        ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายชานน  ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง     ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมส่งธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดชลบุรีไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา ในกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกใน                พระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ